เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

💡เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ประจำคณะฯ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
-อาชีพผู้จัดการร้าน
-อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
-อาชีพพนักงานร้าน
จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่าน Video conference ณ ห้อง 26502 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์