โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) โดยจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าในตำบล แนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าสู่ตลาดบริโภค โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของผลผลิตทางการเกษตรของตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและมีตลาดชุมชนบ้านศาลาดิน จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน อาทิ การทำไซรัปกล้วยน้ำว้า แยมกล้วยสับปะรด และกล้วยตากช็อกโกแลต ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี โดยมี ดร.กิติยา สุเหม ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้