“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก”

“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก”
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ขอขอบคุณ อาจารย์ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มทร.รัตนโกสินทร์ ที่เป็นวิทยากรแนะนำในการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และขอขอบคุณ คุณสายพิณ เกิดจันทร์ตรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งชาวบ้านที่มาร่วมในกิจกรรมเตรียมผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ตำบลวัดสำโรง อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม