”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้รับจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงพื้นที่ ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนใน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนต่อไป