“ความร่วมมือทางวิชาการ”

“ความร่วมมือทางวิชาการ”
ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.กิติยา สุเหม รองฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมประชุมหารือกับ คุณจักรพงษ์ หัตถการุณย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเลิฟด์ เอลเดอร์เฮาส์ จำกัดในการจัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี