โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์” ในระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร