“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”
ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์