โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม “การทำโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวอ่อน และเจลลี่จากน้ำมะพร้าว” ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างระบบ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยี ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสัมมาชีพให้คนในชุมชนได้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต