โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ หัวหน้าโครงการฯ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดอบรมในช่วงที่ ๓ ภายใต้ “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค” ระหว่างวันที่ ๘–๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๙ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป