ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐