ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยนะคะ 💐💐