การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ จัดโครงการการประกวดอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้บูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานการประกวดอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยมี เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ฉายสว่าง และอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ผู้รับผิดชอบโครงการโดย คณาจารย์ประจำสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี