ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

💐คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกสมุนไพรมังสวิรัติ