คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🚒🚨🔥 บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้อง 26609 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี