จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม       

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม

          ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสุขาภิบาลและระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศลักษณ์ สายทวี ประธานกรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี ณ ห้อง 26804 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี