คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดระยอง จำนวน 2 ทุน

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดระยอง จำนวน 2 ทุน  ได้แก่  นายธรรมนูญ จรัสศรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายสันต์ชัย ชูราศรี
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
โดยได้มอบผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี