ประชุมวางแผนโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มทร. รัตนโกสินทร์

วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมวางแผนโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มทร. รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม