ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ“นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”  RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME)  วันที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ อาคารสิริธร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์