พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชา

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชา โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรคให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.ในจังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ร่วมลงนาม จากนั้นเป็นการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแก่ อสม. ในจังหวัดพื้นที่นครปฐม เพื่อให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและนำเสนอประโยชน์และกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากกัญชาในระดับต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500ที่นั่ง มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา