โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ ในวันที่ 21 – 24 มกราคม 2563 คณบดี และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธาน และ รศ. ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่า โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และ Big data เป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น ระบบตัวช่วยตัดสินใจด้วยระบบ ERP โดยอาศัยแนวคิดด้าน big data สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และจัดเก็บแบบเป็นระเบียบ สะดวกต่อการสืบค้น และเพิ่มระบบ A.I. ซึ่งช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่เป็นอัตโนมัติที่อยู่บนพื้นฐานของชุดข้อมูล เช่น การสร้างแบบจำลองการวางแผนการผลิตและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ทักษะของขั้นตอนการทำงานของอัลกอรึทึ่ม ช่วยในการตัดสินใจตามนโยบายแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี