แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย

แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย จากห้อง 26909 เป็น ห้อง 26201 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นะคะ