ขอขอบพระคุณ

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยาและผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุเคราะห์เครื่องวัดไข้และอุณภูมิพื้นผิวแบบอินฟาเรด Infrared Thermometer และ นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง อนุเคราะห์ถ่านสำหรับสับเปลี่ยนระหว่างการใช้งาน