คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบันแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ฝ่ายอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงของดใช้ลิฟท์จากชั้น 1 และปิดทางขึ้น ลงทุกช่องทางของตึก โดยเปิดใช้ทางขึ้น ลง เพียงทางเดียวคือ บันไดใหญ่หน้าตึก และทุกคนที่ผ่านการเข้า-ออกทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าตึกทุกครั้ง

#รับผิดชอบตัวเองและสังคมเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส 🦠