ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชศร หัสโรค์

Puangmalee, N., Hussaro, K., Boonyayothin, V. (2019). The Thermal Comfort of Thai Students in

University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space. Journal of                                       Renewable Energy and Smart Grid Technology, 14(1).

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

Khumnuan, C., Moungon, A., Mougin, K., & Amornsakchai, P. (2019). Effect of Preparation

Conditions on Heavy Metal Adsorption Characteristics of Activated Carbon Prepared from Non-                           Fibrous Material of Pineapple Leaves. In Key Engineering Materials. 824: 114-120.

Mopoung, S., Amornsakchai, P., Mopoung, R., & Thianngam, P. (2019). Potassium Permanganate

Loaded Activated Carbon Production from Pineapple Leaf at Low Pyrolysis Temperature for                                     Water Hardness Removal. Journal of Scientific Research. 12 (1): 126-136.

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย อมรรัตน์ ม่วงอ่อน และทัศนีธร ชื่นประทุม. (2562). การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายสำหรับ

การเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลการวิจัย” ครั้ง                         ที่  2 ที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24-25 ตุลาคม ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 272-280.

  1. อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Synthesis and Characterization of Chitosan Hydrogels

and Chitosan Hydrogel-ZnO-nanocomposites. Pure And Applied Chemistry International                                           Conference 2020.

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Physical and​ antimicrobial​ properties of ​​Na-

CMC/chitosan​/tannin composite ​film​s​ for​ food packaging. Submit ​for​ Journal of Metals, Materials                         and Minerals, JMMM.

  1. อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์

Rattanaveeranon, S., Dumrongsil, S., & Jiamwattanapong, K. (2019). Effect of Latex Rubber and

Rubber Powder as an Admixture on Bending Strength of Cement Mortars. In Applied Mechanics                            and Materials. 891: 180-186.

Rttanaveeranon, S., & Asanithi, P. (2019). Effect of Polyaniline content on the capacitance of

Polyaniline/Carbon powder composite. In Journal of Physics: Conference Series. 1380 (1).

  1. ดร.กิติยา สุเหม

กิติยา สุเหม วิจิตรา ปล้องบรรจง และ สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. (2562). การศึกษาสูตรที่เหมาสมและการยอมรับ

ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ, รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุม                        วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ                              สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26                                          กรกฎาคม. หน้า 514-522.

  1. ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

วิจิตรา  ปล้องบรรจง กิติยา สุเหม และณัฐปคัลลภ์ กิตติสุนทรพิศาล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมังสวิรัติจาก

ปลายข้าวสังข์หยด. (2562) รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              ราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”.                                 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26 กรกฎาคม. หน้า 530-536.

  1. ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

Tanikkul, P., Boonyawanich, S., & Pisutpaisal, N. (2019). Production of methane from ozonated

palm oil mill effluent. International Journal of Hydrogen Energy, 44(56), 29561-29567.

  1. ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

Thogchai, Wongsuvan, Jarupat Kanjanarong, Sumate Chaiprapat and Piyarat, Boonsawang. 2019.

Comparison of ASBR and ABR reactor configuration for biogas production of co-digestion process                       as a treatment option of concentrated latex wastewater. In Proceeding of 5th EnvironmentAsia                               International Conference. “Transboundary environmental nexus: from local to regional                                                 perspectives”. Chiang Mai, Thailand. 13 – 15 June. pp. 189-203.

จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ธงชัย วงศ์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง และ ปิยะรัตน์ บุญแสวง. 2562. ศักยภาพของวัสดุ

เศษเหลือกากตะกอนไขมันปลาทูน่าและแบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ. รายงานการประชุม                            วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  4-5 กรกฏาคม หน้า 373-378.

ศักดิ์ชัย หงส์ทอง, ชยณัฐ มณีโชติ, วิยารัตน์ กุมุทนาถ และ จารุพัฒน์ กาญจนรงค์. 2562. สารแอลคาลอยด์จาก

ต้น Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                 พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฏาคม. หน้า 415-420.

  1. ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

อาภาพร รุจิระเศรษฐ พรสุดา ผานุการณ์ สายใจ อุ่นจิตร พีระยา สมชัยยานนท์. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการ

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-study) และ                       การจัดอบรมในห้องอบรม (Class room) ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร. ปีที่ 14(3). หน้า 204-211.

อ่านระเอียดเพิ่มเติม คลิก