ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคุณวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ tcas ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 63 ผ่านเว็บ https://www.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านประกาศให้ครบถ้วนและให้ปฏิบัติตามวันเวลาและกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ