โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : วินัยสร้างง่ายในสถาบันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา