การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา