โครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5ส ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์