กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม