ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก

การดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานและวางแผน รวมกับผศ.ดร.สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก อบต. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์