เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่

📢📢เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่
📌📌วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564
ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผ่านระบบ zoom 💻🎬
📣📣พบกับวิทยากร
รศ.จุฑามาศ พีรพัชระ, ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช, ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา, รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช, อาจารย์รพี ม่วงนนท์, ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด, ผศ.ดร.สมพร สุขะ และ ดร.กิติยา สุเหม