โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่ โดยมีวิทยากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรในระดับต่าง ๆ เข้าให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันพุธ ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของมหาวิทยาลัยการอบรมในครั้งนี้ประชุมผ่านระบบ zoom meeting ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19