การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.02 ระดับคุณภาพดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน คณาจารย์ทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาทุกคน ที่ช่วยสะท้อนการดำเนินงานและให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไป 🙏🏼😊