ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร) ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร)
ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อโครงการ “พริกแกงไทยยอดนิยมลดพลังงานอัดก้อนอบแห้งพร้อมปรุง”