โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ดร.ปรียานุช ดวงละออ และอาจารย์ดารีนา ใจเสรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1 , 2 และ 3 โดยศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและนวัตกรรมนาโน เพื่อธุรกิจเวชสำอางและยาที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทย ณ โรงงานต้นแบบการผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย