โครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญการอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม