การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ฯ เข้ารับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 12 เดือน) โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันคุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองศาสตราจารย์ รุ่งทิวา ชูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา จันทร์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม และ อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว เป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)