วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2565

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ร่วมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์