ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565
ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและร่วมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ ณ ห้อง 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี