โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565
ในอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ จากการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้กับชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม โดยมีทีมนักศึกษาของคณะ ฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาทาร์ตส้มโอเกาะลัดอีแท่นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจส้มโอ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.กิติยา สุเหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม Veganer ร่วมกับกลุ่มชุมชนเกษตรผักปลอดภัย ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง และ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)