โครงการสืบสานพระราชปณิธาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  นำโดยอาจารย์ ดร.ยุทธนา วรวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ สืบสานพระราชปณิธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สามารถน้อมนำแนวคิดและความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม และ ถ้ำเขาหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี