วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2565

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ได้เข้าร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” และโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19 บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์