โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   

โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565     

          ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ได้มีส่วนร่วม และตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการลงคะแนนให้ผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี