คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบสิ่งของให้กับตู้ปันสุขของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ส่งมอบสิ่งของให้กับตู้ปันสุขของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง   อาจารย์ชาวต่างชาติ คุณวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง   อาจารย์ชาวต่างชาติ คุณวุฒิปริญญาตรี   สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2   

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2563

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

Continue reading

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ปีการศึกษา 2563

🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (Bachelor of Science Program in Health and Beauty Technology)

🎉เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงพฤษภาคม 2563

– เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม
– นักวิชาการด้านสุขภาพและความงามในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
– นักวิจัยและพัฒนาเวชสำอาง
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ
– ประกอบอาชีพอิสระ

สมัครออนไลน์ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️02-441-6000 ต่อ 2630 หรือ โทร 090-901-8647 081-770-7503

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
📌รอบโควตารับตรงพิเศษ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
☎️โทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคุณวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ tcas ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 63 ผ่านเว็บ https://www.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านประกาศให้ครบถ้วนและให้ปฏิบัติตามวันเวลาและกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ

 

 

Continue reading

ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชศร หัสโรค์

Puangmalee, N., Hussaro, K., Boonyayothin, V. (2019). The Thermal Comfort of Thai Students in

University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space. Journal of                                       Renewable Energy and Smart Grid Technology, 14(1).

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

Khumnuan, C., Moungon, A., Mougin, K., & Amornsakchai, P. (2019). Effect of Preparation

Conditions on Heavy Metal Adsorption Characteristics of Activated Carbon Prepared from Non-                           Fibrous Material of Pineapple Leaves. In Key Engineering Materials. 824: 114-120.

Mopoung, S., Amornsakchai, P., Mopoung, R., & Thianngam, P. (2019). Potassium Permanganate

Loaded Activated Carbon Production from Pineapple Leaf at Low Pyrolysis Temperature for                                     Water Hardness Removal. Journal of Scientific Research. 12 (1): 126-136.

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย อมรรัตน์ ม่วงอ่อน และทัศนีธร ชื่นประทุม. (2562). การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายสำหรับ

การเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลการวิจัย” ครั้ง                         ที่  2 ที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24-25 ตุลาคม ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 272-280.

  1. อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Synthesis and Characterization of Chitosan Hydrogels

and Chitosan Hydrogel-ZnO-nanocomposites. Pure And Applied Chemistry International                                           Conference 2020.

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Physical and​ antimicrobial​ properties of ​​Na-

CMC/chitosan​/tannin composite ​film​s​ for​ food packaging. Submit ​for​ Journal of Metals, Materials                         and Minerals, JMMM.

  1. อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์

Rattanaveeranon, S., Dumrongsil, S., & Jiamwattanapong, K. (2019). Effect of Latex Rubber and

Rubber Powder as an Admixture on Bending Strength of Cement Mortars. In Applied Mechanics                            and Materials. 891: 180-186.

Rttanaveeranon, S., & Asanithi, P. (2019). Effect of Polyaniline content on the capacitance of

Polyaniline/Carbon powder composite. In Journal of Physics: Conference Series. 1380 (1).

  1. ดร.กิติยา สุเหม

กิติยา สุเหม วิจิตรา ปล้องบรรจง และ สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. (2562). การศึกษาสูตรที่เหมาสมและการยอมรับ

ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ, รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุม                        วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ                              สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26                                          กรกฎาคม. หน้า 514-522.

  1. ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

วิจิตรา  ปล้องบรรจง กิติยา สุเหม และณัฐปคัลลภ์ กิตติสุนทรพิศาล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมังสวิรัติจาก

ปลายข้าวสังข์หยด. (2562) รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              ราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”.                                 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26 กรกฎาคม. หน้า 530-536.

  1. ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

Tanikkul, P., Boonyawanich, S., & Pisutpaisal, N. (2019). Production of methane from ozonated

palm oil mill effluent. International Journal of Hydrogen Energy, 44(56), 29561-29567.

  1. ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

Thogchai, Wongsuvan, Jarupat Kanjanarong, Sumate Chaiprapat and Piyarat, Boonsawang. 2019.

Comparison of ASBR and ABR reactor configuration for biogas production of co-digestion process                       as a treatment option of concentrated latex wastewater. In Proceeding of 5th EnvironmentAsia                               International Conference. “Transboundary environmental nexus: from local to regional                                                 perspectives”. Chiang Mai, Thailand. 13 – 15 June. pp. 189-203.

จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ธงชัย วงศ์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง และ ปิยะรัตน์ บุญแสวง. 2562. ศักยภาพของวัสดุ

เศษเหลือกากตะกอนไขมันปลาทูน่าและแบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ. รายงานการประชุม                            วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  4-5 กรกฏาคม หน้า 373-378.

ศักดิ์ชัย หงส์ทอง, ชยณัฐ มณีโชติ, วิยารัตน์ กุมุทนาถ และ จารุพัฒน์ กาญจนรงค์. 2562. สารแอลคาลอยด์จาก

ต้น Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                 พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฏาคม. หน้า 415-420.

  1. ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

อาภาพร รุจิระเศรษฐ พรสุดา ผานุการณ์ สายใจ อุ่นจิตร พีระยา สมชัยยานนท์. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการ

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-study) และ                       การจัดอบรมในห้องอบรม (Class room) ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร. ปีที่ 14(3). หน้า 204-211.

อ่านระเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562 – 2563 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

         

       

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ TEMASEK ค่ะ 💐

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

https://hr.rmutr.ac.th/?p=5866