ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
📌รอบโควตารับตรงพิเศษ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
☎️โทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2630

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคุณวุฒิ ม.6 ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ tcas ระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย. 63 ผ่านเว็บ https://www.mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านประกาศให้ครบถ้วนและให้ปฏิบัติตามวันเวลาและกำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ

 

 

Continue reading

ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชศร หัสโรค์

Puangmalee, N., Hussaro, K., Boonyayothin, V. (2019). The Thermal Comfort of Thai Students in

University Buildings under Variable Indoor Conditions of Air Conditioned Space. Journal of                                       Renewable Energy and Smart Grid Technology, 14(1).

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย

Khumnuan, C., Moungon, A., Mougin, K., & Amornsakchai, P. (2019). Effect of Preparation

Conditions on Heavy Metal Adsorption Characteristics of Activated Carbon Prepared from Non-                           Fibrous Material of Pineapple Leaves. In Key Engineering Materials. 824: 114-120.

Mopoung, S., Amornsakchai, P., Mopoung, R., & Thianngam, P. (2019). Potassium Permanganate

Loaded Activated Carbon Production from Pineapple Leaf at Low Pyrolysis Temperature for                                     Water Hardness Removal. Journal of Scientific Research. 12 (1): 126-136.

พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย อมรรัตน์ ม่วงอ่อน และทัศนีธร ชื่นประทุม. (2562). การพัฒนาชุดอุปกรณ์อย่างง่ายสำหรับ

การเรียนในวิชาปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลการวิจัย” ครั้ง                         ที่  2 ที่ประชุมประธาน สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24-25 ตุลาคม ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี หน้าที่ 272-280.

  1. อาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Synthesis and Characterization of Chitosan Hydrogels

and Chitosan Hydrogel-ZnO-nanocomposites. Pure And Applied Chemistry International                                           Conference 2020.

Naunsri W., Khunthon S., Krissana S. (2020). Physical and​ antimicrobial​ properties of ​​Na-

CMC/chitosan​/tannin composite ​film​s​ for​ food packaging. Submit ​for​ Journal of Metals, Materials                         and Minerals, JMMM.

  1. อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์

Rattanaveeranon, S., Dumrongsil, S., & Jiamwattanapong, K. (2019). Effect of Latex Rubber and

Rubber Powder as an Admixture on Bending Strength of Cement Mortars. In Applied Mechanics                            and Materials. 891: 180-186.

Rttanaveeranon, S., & Asanithi, P. (2019). Effect of Polyaniline content on the capacitance of

Polyaniline/Carbon powder composite. In Journal of Physics: Conference Series. 1380 (1).

  1. ดร.กิติยา สุเหม

กิติยา สุเหม วิจิตรา ปล้องบรรจง และ สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา. (2562). การศึกษาสูตรที่เหมาสมและการยอมรับ

ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ, รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุม                        วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ                              สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26                                          กรกฎาคม. หน้า 514-522.

  1. ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง

วิจิตรา  ปล้องบรรจง กิติยา สุเหม และณัฐปคัลลภ์ กิตติสุนทรพิศาล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมังสวิรัติจาก

ปลายข้าวสังข์หยด. (2562) รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              ราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”.                                 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่. 24-26 กรกฎาคม. หน้า 530-536.

  1. ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล

Tanikkul, P., Boonyawanich, S., & Pisutpaisal, N. (2019). Production of methane from ozonated

palm oil mill effluent. International Journal of Hydrogen Energy, 44(56), 29561-29567.

  1. ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

Thogchai, Wongsuvan, Jarupat Kanjanarong, Sumate Chaiprapat and Piyarat, Boonsawang. 2019.

Comparison of ASBR and ABR reactor configuration for biogas production of co-digestion process                       as a treatment option of concentrated latex wastewater. In Proceeding of 5th EnvironmentAsia                               International Conference. “Transboundary environmental nexus: from local to regional                                                 perspectives”. Chiang Mai, Thailand. 13 – 15 June. pp. 189-203.

จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ธงชัย วงศ์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง และ ปิยะรัตน์ บุญแสวง. 2562. ศักยภาพของวัสดุ

เศษเหลือกากตะกอนไขมันปลาทูน่าและแบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ. รายงานการประชุม                            วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา  4-5 กรกฏาคม หน้า 373-378.

ศักดิ์ชัย หงส์ทอง, ชยณัฐ มณีโชติ, วิยารัตน์ กุมุทนาถ และ จารุพัฒน์ กาญจนรงค์. 2562. สารแอลคาลอยด์จาก

ต้น Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                 พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฏาคม. หน้า 415-420.

  1. ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

อาภาพร รุจิระเศรษฐ พรสุดา ผานุการณ์ สายใจ อุ่นจิตร พีระยา สมชัยยานนท์. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการ

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-study) และ                       การจัดอบรมในห้องอบรม (Class room) ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร. ปีที่ 14(3). หน้า 204-211.

อ่านระเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562 – 2563 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

         

       

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ TEMASEK ค่ะ 💐

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

https://hr.rmutr.ac.th/?p=5866

สารจากนายกสภาฯ วันมหาสงกรานต์ 2563

วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ปีชวดแรม 6 ค่ำเดือน5ตรงกับ13เม.ย.63 วันที่ 16 เมษายนเถลิงศกเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1382 ขอให้กัลยาณคุณที่ท่านได้กระทำตลอดมา จงเป็นพลัง น้อมนำสิริและมงคลมาสู่ท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และครอบครัวมากยิ่งขึ้น ให้มีความสุขทั้งกาย สบายทั้งใจ ปราศจากโรคภัย แข็งแรง ได้รับแต่สิ่งที่ปราถนาโดยธรรม เจริญยิ่งขิ้น มั่งคั่งสมบูรณ์ และปลอดภัยอยู่ทุกเมื่อ

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สารจากอธิการบดี วันมหาสงกรานต์ 2563

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุกๆท่าน และครอบครัว มีความสุขทั้งกายและใจ จิตใจแจ่มใสเบิกบาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และก้าวข้ามผ่านวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

# ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ ห่างไกล โควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 จึงมีกิจกรรมยามว่างให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

 

Continue reading

จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room โดยเน้นให้ความรู้วิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนและสอนได้ตามปกติ