มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด ด้วยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ. ศ. 2561 จึงร่วมกับ บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารให้กับพนักงานในเครือ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมตามกฎ กระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ. ศ. 2561 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริญ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริญ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ 6 และเป็นการพัฒนานักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการฯ ภายใต้กรอบ 3 กรอบ ได้แก่ กรอบทรัพยากร กรอบใช้ประโยชน์ กรอบสร้างจิตสำนึก และเพื่อดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา และผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม หัวหน้าโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่ง ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวันดี ณ สงขลา

มทร.รัตนโกสินทร์ถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมทีมงาน เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวันดี ณ สงขลา ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนอาหาร โรงเรียนครัววันดีและวิทยาลัยครัววันดี เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้านอาหาร โดยได้รับเชิญจากสถานทูตบังกลาเทศให้ไปเผยแพร่อาหารไทย เพื่อฉลองสัมพันธไมตรีครบ 50 ปี เป็นที่ปรึกษาและควบคุมคุณภาพอาหาร King Hotel ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังเขียนตำราอาหารไทยตำหรับชาววัง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 9 ให้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ในสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน และรวบรวมและเรียบเรียงวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ในสารานุกรม ฉบับเยาวชน โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาจารย์ประจำด้านอาหารไทย โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวัง โครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้ก่อตั้งและอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจครัวไทย เป็นกรรมการตัดสินด้านวัฒนธรรมด้านอาหารไทย โครงการ Prime Minister’s Creative Award 2010 และเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารไทยและธุรกิจอาหารไทยให้กับโรงแรมและร้านอาหารอีกหลายแห่ง

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ

ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบให้ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร) ซึ่งการถ่ายทำในครั้งนี้ถ่ายทำ ณ บริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด พุทธมณฑลสาย 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Aesthetic Plus Co.,Ltd. ประเภทกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริม กรรมการบริหาร Ceutic Co.,Ltd. และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ทำให้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานระดับประเทศและนานาชาติ เช่น ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ วิทยาการเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (หัวข้อ เจาะ ดูไบ เปิดโลกการค้าในยูเออี ตะวันออกกลางและแอฟริกา) การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ จากความรู้และประสบการณ์ทำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารได้รับรางวัลทางด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในชั้นแนวหน้าระดับชาติและนานาชาติ มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริม นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาตลาดนัดสถานีปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

 

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

เตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมาตรการ แบบ……New Normal

วิถีใหม่…แบบ New Normal
เตรียมความพร้อม ต้อนรับการเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมาตรการ แบบ……New Normal

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

🏢🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

😄เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ

👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.) 🍰
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 🍀🎍☀️
👨‍🎓สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.) 💅

🎉รับจำนวนจำกัด !

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Website: https://sci.rmutr.ac.th

มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We ❤️ RMUTR”
“We ❤️ Science-tech

 สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

  ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเอง คลิก

   

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ RMUTR Exit Exam

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดสอบ RMUTR Exit Exam ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าสอบของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป

 

 

Continue reading