กันยายน 2, 2022 archive

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ ที่ได้ …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ที่ได้ร …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศัก …

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน การวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล ท …

Continue reading