กิจกรรมออกบูธจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ

ภาพความประทับใจ การออกบูธครั้งแรกในการจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ณ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพุธ 18 กันยายน 2562 “ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาให้กำลังใจนักศึกษาทีมไข่เค็มด้วยค่ะ”

  

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเข้าร่วมงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดวิพากษ์หลักสูตรน้องใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรและชี้แนะแนวทาง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตอบสนองต่อผู้เรียนซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

  

   

Continue reading

สัมมนาพิเศษโดย คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดสัมมนาย่อยโดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมออกสู่สถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

 

  Continue reading

โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6”

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ดร.ฟ้าใส สามารถ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

Continue reading

โครงการ “เปิดโลกทัศน์การจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม”

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบให้รองฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์การจัดการและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม” ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้อง A 411 อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ นวลศรี ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและคุณภาพ บริษัทในกลุ่มพีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด ( มหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

 

Continue reading

โครงการ “หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 26804 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดโครงการหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ คุณปิยะ พัฒนายุ  ซึ่งการจัดโครงการได้มุ่งเน้นทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสื่อสารภาษาอังกฤษกับบุคคล  การบูรณาการและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพ ตลอดจนให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

  

  Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการสำนักประกันคุณภาพ 4 ท่าน

1. ดร.ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบูลย์

2.ดร.ขวัญรัตน์ จินดา

3. อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด

4.อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ

โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง และรับการตรวจประเมิน ณ ห้อง 26201 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562   ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม  2562   ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

    

  

Continue reading