ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ(ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00-11:30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

ประชุมศูนย์บริการวิชาการสัญจร ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการวิชาการสัญจร ณ ห้องสำนักงานคณะฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันพร้อมทั้งหาแนวทางและชี้แจ้งข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

 

 

Continue reading

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions”

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลโทกฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Univesities of Asia and the Pacific (AuAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จำนวน 200 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ วุฒิปริญญาโท จำนวณ ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ประกาศรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ วุฒิปริญญาโท จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2562 

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

Continue reading

คณะกรรมการจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตราฐาน ESPReL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย โดยในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. คณะกรรมการจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ท่านคือ ดร. จุฑามาศ โชติพานิช คุณพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ คุณศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ คุณพัชรินทร์ ไพรกุล และคุณอัญชุลี วัชรมุสิก ได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 26606 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องปฏิบัติการ 6805 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (เคมี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

Continue reading

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

 

 

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแนะแนวการศึกษา และวางแผนการทำงานสำหรับรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแนะแนวการศึกษา และวางแผนการทำงานสำหรับรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ของทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

 

ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนกิจการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2/2562 เพื่อเพิ่มเติมและเสริมทักษะทางด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (Bachelor of Science Program in Health and Beauty Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ศิลป์-คำนวณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3 คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน
ได้เสริมกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ราชมงคลหัวหินเพลส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทำวีลล์แชร์เพื่อสัตว์พิการซึ่งได้มอบกับผู้ที่ต้องการดูแลสัตว์พิการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอีกอย่างคือทำไข่เค็มบริจาคให้ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำท่วม
โดยส่งให้ผู้ประสานงานนำส่งต่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ต.แจละแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

  

    

 

Continue reading