Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

 

 

Continue reading

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่า’ยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม และ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อการประชุมเรื่อง “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย” และ อ.สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มทร.สุวรรณภูมิ และดร.จเร สุวรรณชาต มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน” ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน 2563

 

 

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”
ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020” ( ผ่านระบบ ROV หรือ Realm of Valor ) โดยรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นเกมการแข่งขันสถานการณ์สมมุติบนสื่อไซเบอร์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ความคิดและทักษะในการกำหนดยุทธวิธีเพื่อทำลายฐานที่มั่นคงของคู่ต่อสู้ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย และรอบสุดท้ายคือ รอบมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
   

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาแผนในด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของปี 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
คณบดีพร้อมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

เข้าร่วมบรรยายให้หัวข้อเทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ และร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร

วันที่​ 10-11​ สิงหาคม​ 2563
ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมบรรยายให้หัวข้อเทคนิค​การยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ในยุค​ COVID-19​ และร่วมเ​สาว​นาเรื่องการประยุกต์​ใช้​น้ำมันหอมระเหย​เพื่อ​ยืดอายุ​ผลิตภัณฑ์​อาหาร ณ​ โรงแรม​แชงกรี-ลา​ จ.เชียงใหม่

Continue reading

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : วินัยสร้างง่ายในสถาบันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  วันที่ 30 กค 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล นำนักศึกษาชั้นปี 2 เข้าศึกษา ดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง เพื่อร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญาหาการลดกลิ่นเหม็นจากการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอานุพัทธ์ สุดปฐม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้และสาธิตการทดลอง ณ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม