โครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มทร ล้านนา จ.พิษณุโลก

   

 

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศกืเฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 4

Continue reading

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุ เทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 5

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 2 ห้อง 26201

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน)
3. แฟ้มสะสมผลงาน/หรือสำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

ด่วน!!!!! ประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ด่วน!!!!!  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการโอนเงินคืน ผู้สมัครทุกท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2441  6000 ต่อ 2630

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)

Continue reading

โครงการประชุมการประเมินความเสี่ยงในระดับคณะ

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประชุมการประเมินความเสี่ยง ในระดับคณะ ณ ห้องสำนักงานคณบดี

 

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒ เมษายน ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร